Privacy beleid

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. The Lighthouse: de gebruiker van dit privacy beleid: de stichting, Stichting The Lighthouse, gevestigd aan de Veenestraat 5, (3751 GE) te Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32129175;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die zich heeft aangesloten bij The Lighthouse, dan wel de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met The Lighthouse i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van een lidmaatschap of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
c. lidmaatschap: het lidmaatschap tussen The Lighthouse en de betrokkene;
d. website: de website www.ctlh.nl die door The Lighthouse wordt beheerd;
e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor The Lighthouse is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt The Lighthouse volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. The Lighthouse gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. The Lighthouse verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan The Lighthouse heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met The Lighthouse.
2.4. The Lighthouse verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. telefoonnummer;
e. e-mailadres;
f. geboortedatum;
g. IP-adres;
h. surfgedrag;
i. locatiegegevens.
2.5. The Lighthouse verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. The Lighthouse kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. The Lighthouse raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat The Lighthouse zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met The Lighthouse middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal The Lighthouse de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van het lidmaatschap of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.
3.2. The Lighthouse verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het tot stand komen van het lidmaatschap;
c. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. het lidmaatschap;
d. om te voldoen aan administratieve plichten;
e. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
f. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en van de geboortedatum van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum kan geen lidmaatschap tot stand komen.
3.4. The Lighthouse zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. The Lighthouse verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. The Lighthouse streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. The Lighthouse zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Profilering
4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan The Lighthouse heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
4.2. Het doel van profilering is:
a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan The Lighthouse vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
b. marketinganalyses;
4.3. Profilering kan plaatsvinden door de gegevens die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door The Lighthouse worden verwerkt:
a. geslacht;
b. leeftijd;
c. locatiegegevens;
d. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
e. surfgedrag.

Artikel 5. Nieuwsbrieven
5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan The Lighthouse. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
5.2. The Lighthouse zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met The Lighthouse, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 7. Wissen van persoonsgegevens
7.1. The Lighthouse zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
7.2. The Lighthouse is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
8.1. The Lighthouse zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden
verstrekken, dan indien:
a. The Lighthouse daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van het lidmaatschap;
d. de doorgifte geschiedt aan een door The Lighthouse voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker The Lighthouse een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
9.1. Op verzoek verleent The Lighthouse aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die The Lighthouse van hem bijhoudt en verstrekt The Lighthouse de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
9.2. The Lighthouse biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die The Lighthouse van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de email bij The Lighthouse worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van The Lighthouse. The Lighthouse reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 10. Bezwaar
10.1. De betrokkene kan bij The Lighthouse bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat The Lighthouse het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt The Lighthouse met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij The Lighthouse bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 11. Recht van beperking
11.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene The Lighthouse verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 12. Contact
12.1. Voor vragen over de wijze waarop The Lighthouse persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die The Lighthouse van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met The Lighthouse.
Contactgegevens:
Stichting The Lighthouse
adres: Veenestraat 5,
postcode/plaats: 3751 GE Bunschoten-Spakenburg
e-mailadres: info@ctlh.nl
telefoonnummer: 06-44650085
12.2. Indien The Lighthouse op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt The Lighthouse de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13. Beveiligingsmaatregelen
13.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft The Lighthouse verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
13.2. Gegevens die via de website aan The Lighthouse worden verstrekt, zijn versleuteld. The Lighthouse maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

Artikel 14. Privacy beleid van derden
14.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. The Lighthouse aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 15. Wijzigingen
15.1. The Lighthouse behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van The Lighthouse.

Artikel 16. Datalek
16.1. Indien zich bij The Lighthouse een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal The Lighthouse daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
16.2. Indien er sprake is van een datalek bij The Lighthouse dat ongunstige gevolgen heeft voor de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt The Lighthouse de betrokkene daarvan
onverwijld op de hoogte.

Artikel 17. Cookies
17.1. The Lighthouse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
17.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
17.3. The Lighthouse plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de
privacy van de betrokkene.
17.4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat The Lighthouse zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
17.5. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

The Lighthouse

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek

The Lighthouse ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan The Lighthouse zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan The Lighthouse op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. The Lighthouse heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
The Lighthouse
Tracking cookie
Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

Artikel 18. Klacht indienen
18.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door The Lighthouse niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke weten regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.