ANBI

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moeten wij als ANBI de onderstaande gegevens op onze website publiceren.

De naam van de instelling in de statuten en de naam waaronder de stichting bij het publiek bekend is:
Stichting The Lighthouse en Christusgemeente The Lighthouse

Het fiscaal nummer:
Fiscaal nummer 818812424 (dossiernummer 53130)

Het postadres van de instelling:
Veenestraat 5
3751 GE Bunschoten-Spakenburg

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling en de hoofdlijnen van het beleidsplan:
Mensen in contact brengen met Jezus Christus, met name, doch niet uitsluitend, jonge mensen met een drugs-, alcohol- of andere verslaving. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals bv. het organiseren van samenkomsten, evangelisatie, samenwerking met andere christelijke verenigingen, kerken of stichtingen. Onze inkomsten worden verkregen door middel van collectes en maandelijkse giften. Deze inkomsten worden besteed aan huur van gebouw(en) aanschaf van o.a. apparatuur voor licht en geluid, inventaris en overige kosten die nodig zijn om onze activiteiten uit te kunnen voeren. Daarnaast ondersteunen we diverse zendingsprojecten en andere goede doelen.

De functies en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Klaas van Twillert
Secretaris: Anieta Huijgen
Penningmeester: Willem van Diermen

Adviseurs/apostel:
Ken Campbell
Jaap Dieleman

Het beloningsbeleid:
Geen van de bestuurders ontvangt een beloning.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het organiseren van voor een ieder toegankelijke, wekelijkse samenkomsten op de zondag met sprekers uit de eigen gemeente en van buiten de gemeente. Het organiseren van en het meewerken aan evangelisatie, het geven van giften aan zendelingen, evangelisten en christelijke organisaties uit binnen- en buitenland.

Financiële verantwoording:
Download of bekijk de financiële verantwoording van het boekjaar 2019 (pdf formaat). De financiële verantwoording van het boekjaar 2020 zal uiterlijk op 1 juli 2021 op onze website staan.